tel. 600 990 878

Szkolenia i superwizja

Szkolenia

Oferta szkoleniowa realizowana jest od 16 lat na terenie kilku województw południowej i południowo-wschodniej Polski.

Zakres szkoleń obejmuje:

1. Psychologię kryzysu i interwencję kryzysową oraz jej obszary – jako cykl całościowy cztery lub pięć razy po trzy dni lub wg zamówienia
a. Podstawy psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej;
b. Interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem;
c. Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby;
d. Interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof, w tym trauma masowa;
Fakultatywnie
e. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
2. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, pracę ze sprawcą, standardy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych
i Grup Roboczych wg zapotrzebowania.
3. Terapię traumy jako krótki warsztat lub cykl powiązany z tematyką przemocową, tu szczególnie z tematem wykorzystania seksualnego dzieci.
4. Cykl edukacyjny dla kadry kierowniczej OPS/MOPS/MOPR i pracowników socjalnych w tych ośrodkach na temat:
a. Dla kadry kierowniczej - „Superwizja wewnętrzna i nadzór merytoryczny w zakresie diagnozowania rodzin, planowania pomocy
w oparciu o różne narzędzia diagnostyczne i teorię przywiązania”.
b. Dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny - „Związek teorii przywiązania z przeciwdziałaniem przemocy domowej i innym problemom dotyczącym rodzin podopiecznych MOPS, diagnoza rodziny – prognozowanie zmian”.
5. Szkolenia z zakresu komunikacji i komunikacji bez przemocy.
6. Radzenie sobie ze stresem, w tym zapoznanie z Modelem radzenia sobie ze stresem BASICPh oraz wykorzystaniem jednej z metod uwalniania ciała od stresu i traumy TRE® (Trauma Release Exercises). Wszystkie wymienione warsztaty szkoleniowe realizowane są 
z użyciem metod aktywnych dla grup do 15 osób. Za salę szkoleniową, sprzęt audiowizualny i catering odpowiada zamawiający, który dokonuje rekrutacji uczestników szkolenia. Cena do uzgodnienia z zamawiającym. W ramach szkolenia zapewnione są:

materiały szkoleniowe,
zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia,
wsparcie konsultacyjne po zakończeniu szkolenia.
W przypadku zainteresowania tematyką szkoleń oferta zostanie przesłana drogą mailową. Kopie certyfikatów uprawniających Marię Dekert do realizacji szkoleń i rekomendacje instytucji, w których były one realizowane są wysyłane z ofertą szkoleniową.

Superwizja
Realizowana superwizja obejmuje głównie problematykę przemocy w rodzinie oraz interwencję kryzysową. W ciągu ostatnich lat była to superwizja pracowników socjalnych w MOPS Kraków, MOPS Mielec, PCPR Leżajsk, MOPS Dębica (do nadal), pracowników Specjalistycznych Ośrodków dla Ofiar Przemocy: SOW Jasło, SOW Gorzyce (do nadal), SOW Nowa Sarzyna (do nadal).
Za pracę w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Maria Dekert została nagrodzona w 2007 r. Złotym Telefonem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz tytułem SOW-ik roku 2015.